Smluvní podmínky LDT MEXIKO

 

 

I. VZNIK SMLUVNÍHO VZTAHU

 

         Smluvní vztah mezi pořadatelem pobytu Tábory s úsměvem z.s., Wagnerova 138/4, Praha 4, 149 00, IČ: 03564037 (dále jen "provozovatel") a objednavatelem (dále jen "objednavatel") vzniká na základě objednavatelem (nebo zákonným zástupcem dítěte) řádně vyplněné a  podepsané přihlášky na dětskou zotavovací akci (tábor), jejího potvrzení ze strany pořadatele a úhrady zálohy nebo celé platby objednavatelem na účet  pořadatele do termínu platnosti rezervace. Tímto okamžikem nabývá smluvní vztah o přihlášení dítěte na tábor platnosti a účinnosti. Zasláním vyplněné a podepsané přihlášky distančním způsobem objednavatel stvrzuje, že se důkladně seznámil se smluvními podmínkami letního dětského tábora Mexiko, jakož i s důležitými informacemi ohledně konání tábora a souhlasí s nimi. Tento smluvní vztah se řídí českým právním řádem a příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a ostatními souvisejícími obecně závaznými právními předpisy České republiky. 


II . PŘIHLÁŠENÍ  NA DĚTSKOU ZOTAVOVACÍ AKCI (TÁBOR) DISTANČNÍM ZPUSOBEM

 

1.   Objednatel využívá elektronickou přihlášku dostupnou z webových stránek pořadatele (http://www.letnitabormexiko.cz/elektronicka-prihlaska.html), která je po řádném vyplnění a potvrzení odeslána pořadateli elektronicky. Objednatel obdrží po odeslání potvrzenou rezervaci na email, který uvedl v této přihlášce, včetně všech platebních údajů a dodatků. Cena tábora stanovená na webových stránkách ke dni odeslání elektronické přihlášky je cenou pro jednoho účastníka, a to cenou konečnou, zahrnující veškeré poplatky akce. Rezervace platí do obdržení platby max. 10-ti pracovních dnů.


 

 

 III. ÚHRADA POBYTU

 


1. K uzavření smluvního vztahu dochází v okamžiku potvrzení rezervace pořadatelem, které je následně odesláno (na email objednavatele) po obdržení úhrady zálohové částky, nebo plné ceny pobytu. Objednavatel provádí platbu převodem na bankovní účet pořadatele nebo formou složenky typu C na adresu provozovatele, pod konkrétním variabilním symbolem (prvních 6 číslic rodného čísla dítěte bez čísel za lomítkem).


 2. V případě hrazení platby pobytu jinou stranou (např. zaměstnavatelem objednavatele, odborovou organizací, z FKSP apod.) vzniká smluvní vztah v okamžiku řádného uhrazení faktury, vystavené pořadatelem na základě správných sdělených fakturačních podkladů od objednavatele. Objednavatel zároveň s přihláškou na tábor zasílá provozovateli samostatně jako přílohu fakturační podklady strany, která bude poukaz hradit. Pořadatelem vystavená faktura je odeslána elektronicky ve formátu PDF na email strany hradící poukaz či na email objednavatele.


  3. V případě, že rezervace není ve lhůtě 10ti pracovních dnů (nebo do termínu splatnosti faktury) potvrzena ze strany objednavatele doručením zálohové platby, nebo plné ceny pobytu na účet pořadatele, má pořadatel právo rezervaci stornovat.


  4. Pokud objednavatel provede úhradu platby pořadateli za jeden pobyt omylem vícekrát, je povinen tuto skutečnost pořadateli oznámit (na e-mail provozovatele) a doložit ji kopiemi dokladů o uhrazení plateb. Pořadatel vrátí objednavateli opakovaně uhrazenou částku okamžitým bezhotovostním převodem na účet objednavatele.

 


IV. ZRUŠENÍ POBYTU NA TÁBOŘE ZE STRANY OBJEDNAVATELE

 


     Objednavatel má právo před zahájením pobytu na táboře, nebo v jeho průběhu zrušit smluvní vztah s pořadatelem. Toto odstoupení je povinen učinit   písemně, doporučeným dopisem nebo e-mailem, na adresu pořadatele. Smluvní vztah je zrušen a účast na táboře je stornována ke dni doručení písemného odstoupení pořadateli. Pro přesné určení termínu zrušení je rozhodující datum doručení písemného odstoupení objednavatele, pořadateli.
   

1. V případě zrušení pobytu na dětské zotavovací akci, kde objednavatel hradí pobyt zálohovou platbou:


  a) v případě zrušení pobytu na dětské zotavovací akci objednatelem v termínu do 1.6. 2019 je pořadatel je oprávněn účtovat storno poplatek ve výši 20 % zálohové platby pobytu,


  b) v případě zrušení pobytu na dětské zotavovací akci objednatelem v termínu do 20.6. 2019 je pořadatel je oprávněn účtovat storno poplatek ve výši 60 % zálohové platby,


  c) v případě zrušení pobytu na dětské zotavovací akci objednatelem po termínu 20.6. 2019 do data zahájení tábora je pořadatel je oprávněn účtovat storno poplatek ve výši  100 % zálohové platby pobytu konkrétního běhu.


  2. V případě zrušení pobytu na dětské zotavovací akci, kde objednavatel hradí pobyt celou částkou či tento pobyt hradí jiná strana


  a) v případě zrušení  pobytu na dětské zotavovací akci objednatelem v termínu do 1.6. 2019 je pořadatel je oprávněn účtovat storno   poplatek ve výši 10 %  ceny poukazu pobytu,

  b) v případě zrušení pobytu na dětské zotavovací akci objednatelem v termínu do 20.6. 2019 je pořadatel oprávněn účtovat storno poplatek ve výši 20 % ceny poukazu pobytu,  

 c) v případě zrušení pobytu na dětské zotavovací akci objednatelem po termínu 20.6. 2019 do data zahájení tábora je pořadatel oprávněn účtovat storno poplatek ve výši 50 % ceny poukazu pobytu konkrétního běhu.

   3. V případě zrušení pobytu objednavatelem v průběhu zotavovací akce z důvodu odjezdu na žádost zákonného zástupce či odjezdu sourozence nebo kamaráda dítěte, které není schopno či dále nechce využívat pobytu, je pořadatel oprávněn účtovat storno poplatek ve výši 100 % ceny poukazu.


   4. Pořadatel je povinen vratnou částku odeslat na účet objednatele nejpozději do 30.9. 2019.


   5. V případě, že objednavatel zajistí na svůj poukaz náhradníka, storno poplatek se neúčtuje.

 V. ZRUŠENÍ POBYTU NA TÁBOŘE ZE STRANY POŘADATELE

 


      Pořadatel může zrušit smluvní vztah s objednavatelem před zahájením pobytu na dětské zotavovací akci, a nebo v jejím průběhu v následujících případech:


     1. Kdy není dodržen minimální počet  účastníku, nebo jestliže uskutečnění pobytu není ani po vyčerpání všech možností z důvodu překročení hranice hospodárnosti proveditelné, nejpozději však do 21 dní před zahájením. Provozovatel je povinen vrátit objednavateli uhrazenou plnou nebo zálohovou částku bezhotovostním převodem bez zbytečného odkladu.
     

   2. Je-li uskutečnění pobytu konkrétně ztíženo z důvodu nepředvídatelných mimořádných okolností jako jsou přírodní vlivy, povětrnostní podmínky, nebo by byla jinak ohrožena bezpečnost, zdraví či život svěřených osob, které nebylo možno při uzavírání smluvního vztahu předvídat.


    3. Z důvodu nemoci či zranění dítěte nastalých až v průběhu pobytu, které‚ s ohledem na svůj charakter a na zbývající délku příslušného běhu tábora představují vážný důvod pro kvalitní dokončení účasti dítěte na dětské zotavovací akci.
      

   4. Z důvodu vážných výchovných prohřešků ze strany dítěte, který tímto opakovaně narušuje průběh pobytu na táboře a to zejména závažným porušováním táborového řádu opravňuje hlavního vedoucího tábora k ukončení pobytu dítěte na dětské zotavovací akci.


   5. V případě, že dítě nesplňuje fyzické či psychické požadavky pro účast na dětské zotavovací akce, určené pro pobyt dětí, které jsou schopny se bez problémů přizpůsobit táborovému a programovému režimu.


   6. V případě úmyslně poskytnutých nesprávných či neúplných údajů objednavatelem na přihlášce k pobytu či úmyslně zkreslených nebo zatajených údajích o zdravotním stavu dítěte.


   7. V případě nedodání kompletní dokumentace objednavatelem potřebné k zahájení pobytu, tj. objednavatelem podepsaná a lékařem potvrzená 1. část přihlášky a následně 2. část přihlášky při předání dítěte na táboře společně s kopií průkazky zdravotní pojišťovny.

 V případě předčasného ukončení konání tábora dle odst. V., bodu 2. a 3. má objednavatel nárok na proplacení poměrné části stravovacího limitu (100 Kč/den), poměrné části ceny ubytování (100 Kč/den) a poměrné části nákladů na program (70  Kč/den).


  V případě zrušení pobytu pořadatelem dle odst. V., bodu 4.– 7. může objednavatel uplatnit nárok na proplacení poměrné části stravovacího limitu (100 Kč/den). Pořadatel je povinen vratnou částku odeslat na účet objednavatele a to nejpozději do 30.9. 2019.

 


 
VI. ROZSAH SLUŽEB

 


       Provozovatel se zavazuje v termínu příslušného běhu tábora a v ceně tohoto pobytu poskytnout dítěti ubytování, stravování, celodenní program, pedagogický a zdravotnický dozor dle platných legislativních norem ČR, vztahujících se na dětské zotavovací akce. Z účasti na táboře nevyplývá pro objednavatele právo na žádné jiné plnění a služby ze strany pořadatele, které nejsou zahrnuty v těchto smluvních podmínkách. Cena pobytu nezahrnuje dopravu do místa konání dětské zotavovací akce a úrazové pojištění dítěte.

 VII. VZNIK REKLAMACE

 


    1. Objednavateli vzniká právo reklamace v případech, kdy rozsah nebo kvalita služeb v rámci pobytu neodpovídá těmto smluvním podmínkám, nebo platným legislativním normám ČR vztahujícím se na dětské zotavovací akce.


    2. Objednavatel je povinen při zjištění pochybení reklamaci uplatnit ihned, tak aby mohla být sjednána okamžitá možná náprava (nejlépe telefonicky).


    3. Bezprostředně po obdržení oprávněné reklamace ze strany objednavatele, je pořadatel povinen sjednat okamžitou možnou nápravu, aby se vyloučilo další opakování oprávněné reklamace ze strany objednavatele.

 VIII. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ A USTANOVENÍ

 


    1. Pořadatel má právo nepřijmout dítě k pobytu na dětské zotavovací akci v případě, že při nástupu k pobytu v rámci povinné vstupní preventivní zdravotnické prohlídky, bude u dítěte zjištěn výskyt vši dětské nebo živých či mrtvých hnid. Dítě je možné přijmout na dětskou zotavovací akci až po účinném odstranění výše uvedených případů a to bez možnosti uplatnění jakýchkoliv finančních náhrad ze strany objednavatele.


     2. V případě výpovědi smluvního vztahu ze strany provozovatele je rodič povinen dítě z tábora neprodleně odvézt a to v co nejkratším možném termínu dohodnutém s hlavním vedoucím či provozovatelem tábora.

 

     3. Doprava dětí na konkrétní běh tábora je individuální (s rodiči), taktéž odvoz při ukončení běhů.


     4. Objednavatel bere na vědomí a současně souhlasí s tím, že mobilní telefony jsou v průběhu táborového pobytu dětem vydávány výhradně na dobu poledního klidu. Mimo tuto dobu jsou mobilní telefony dětí uloženy na bezpečném místě v trezoru kanceláře tábora, kde za ně pořadatel přejímá odpovědnost. Pořadatel dále přejímá hmotnou odpovědnost pouze za cennosti (peníze, elektronika – notebook, Mp3 přehrávače apod..), které dítě nebo objednavatel svěřil do úschovy trezoru kanceláře tábora. Za ztrátu či krádež cenností, které si dítě v průběhu pobytu navzdory upozornění ponechalo při sobě, nenese pořadatel žádnou odpovědnost.


      5. Objednavatel respektuje, že mezi přísně zakázané předměty v rámci pobytu na dětské zotavovací akci patří omamné a psychotropní látky, alkoholické nápoje, tabákové výrobky, zbraně, předměty s erotickým charakterem, pomůcky pro rozdělání ohně a pyrotechnika. V případě nálezu tohoto vybavení se jedná o závažné porušení táborového řádu a má za následek okamžité ukončení pobytu dítěte dle odst. V.bodu 4. těchto smluvních podmínek.


      6. Současně objednavatel odpovídá za škody, které dítě v průběhu pobytu na dětské zotavovací akci úmyslně způsobí na vybavení zařízení rekreačního objektu. V případě takto vzniklých škod objednavatel uhradí veškeré náklady související se vznikem výše uvedených škod formou složením hotovosti na místě při ukončení pobytu dítěte. O těchto skutečnostech bude objednavatel, provozovatelem včasně telefonicky vyrozuměn před ukončením pobytu dítěte.


      7. Objednavatel souhlasí s použitím dobrovolně poskytnutých osobních údajů svých či svého dítěte v souladu se zákonem č. 101/ 2000 Sb., a to jen a výhradně pro potřeby pořadatele, kdy se pořadatel zavazuje zajistit ochranu a uložení osobních dat objednavatele a jeho dítěte před nepovolanými osobami a zabránit tak, jakémukoli možnému zneužití. Provozovatel je registrován u Úřadu pro ochranu osobních údajů. Dále objednavatel souhlasí s případným užitím fotografií svého dítěte v rámci marketingových akcí dětského tábora Mexiko.

      

        8. Smluvní podmínky jsou sepsány v jazyce českém.   

 

                        Tyto smluvní podmínky nabývají účinnosti od 1.11. 2018 do 31.10. 2019.